RAČUNOVOĐA BILANCIST

Nositelj predmeta: Prof.dr.sc. Vinko Belak, doc.dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić

Cijena: 800KM

Prijavi se
Predavanja 30 h
Vježbe 15 h
Konzultacije 5 h

RAČUNOVOĐA BILANCIST

Ciljevi predmeta

 • Usvajanje znanja o strukturi bilance stanja i bilance uspjeha
 • Stjecanje vještina neophodnih za izradu bilance stanja i bilance uspjeha na službenim obrascima
 • Usvajanje vještina ručne izrade bilance stanja i bilance uspjeha kao osnove za razumijevanje bilanci koje automatski generira računovodstveni program

Očekivani ishodi učenja

Nakon završenog učenja sadržaja predmeta i vježbi očekuju se slijedeći ishodi učenja
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban izvesti završna knjiženja na kraju obračunskog razdoblja
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban izraditi bilancu uspjeha na službenim obrascima
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban izraditi bilancu stanja na službenim obrascima

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 • Teme
  • Struktura temeljnih financijskih izvještaja za gospodarska društva (poduzeća) u FBiH (1h)
  • Struktura bilance stanja (opći prikaz) (1h)
  • Struktura bilance uspjeha (opći prikaz) (1h)
  • Struktura kontnog okvira za gospodarska društva i otvaranje glavne knjige (1h)
  • Struktura kontnog okvira za gospodarska društva (1h)
  • Otvaranje glavne knjige (1h)
  • Vrednovanje dugotrajne imovine na datum bilance (1h)
  • Nekretnine, postrojenja i oprema (MRS 16 i Odj.17 MSFI-ija za MSS) (1h)
  • Nematerijalna imovina (MRS 38 i Odj.18 MSFI-ija za MSS) (1h)
  • Imovina s pravom korištenja (MRS 16) (1h)
  • Investicijske nekretnine (MRS 40 i Odj.16 MSFI-ija za MSS) (1h)
  • Financijska imovina (vlasnički financijski instrumenti) (1h)
  • Knjiženja nabave i prodaje u trgovini veleprodaje (1h)
  • Knjiženje nabave robe, ulazni PDV i zaduženje robe po nabavnoj i po prodajnoj cijeni (1h)
  • Knjiženje prodaje robe u veleprodaji i izlazni PDV (1h)
  • Knjiženje popusta u veleprodaji (1h)
  • Knjiženja nabave i prodaje u trgovini maloprodaje (1h)
  • Knjiženje nabave robe i zaduženje po prodajnoj cijeni s PDV-om (1h)
  • Knjiženje prodaje robe u maloprodaji i izlazni PDV (1h)
  • Knjiženje popusta u maloprodaji (1h)
  • Knjiženje rashoda i prihoda (1h)
  • Knjiženje obračuna plaća (pojednostavljeno) (1h)
  • Obračun i knjiženje amortizacije dugotrajne imovine (1h)
  • Knjiženja ostalih rashoda (1h)
  • Porezno nepriznati rashodi (1h)
  • Knjiženja ostalih prihoda (1h)
  • Saldiranje PDV-a (1h)
  • Ispravak računovodstvenih pogrešaka (1h)
  • Obračun rezultata i sastavljanje bruto bilance (1h)
  • Zaključak konta rashoda i prihoda (1h)
  • Obračun dobiti i gubitka (prije oporezivanja) (1h)
  • Obračun poreza na dobit i dobiti poslije oporezivanja (1h)
  • Sastavljanje bruto bilance stanja (ručno) (2h)
  • Sastavljanje bilance uspjeha, bilance stanja i bilješki (1h)
  • Sastavljanje bilance uspjeha (ručno) (1h)
  • Sastavljanje bilance stanja (ručno) (1h)
  • Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje (1h)
 • Predavanja: 30h
 • Vježbe: (na primjerima prema naslovima iz predavanja) 15h
 • Konsultacije: 5h
 • Ukupno (P+V+K): 50h
 • Test znanja: 1h

Ocjenjivanje i vrjednovanje pristupnica(ka)

Pismeni ispit u obliku knjiženja poslovnih događaja i sastavljanja službenih obrazaca bilance uspjeha i bilance stanja

Literatura

V. Belak (2020), Profesionalno financijsko računovodstvo, Fircon, Mostar, Prezentacijski i drugi materijali s predavanja i vježbi, Fircon, Mostar

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 • Anketom pristupnica/pristupnika o kvaliteti nastavnika i nastave
 • Ispitom koji provode nastavnici provjeravaju se svi ishodi učenja

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Mišljenje pristupnika o stečenom znanju i vještinama