RAČUNOVOĐA KONTER U TRGOVINI I USLUGAMA

Nastavnici: Prof.dr.sc. Vinko Belak, doc.dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić

Cijena: 800KM

Prijavi se
Predavanja 30 h
Vježbe 15 h
Konzultacije 5 h

RAČUNOVOĐA KONTER U TRGOVINI I USLUGAMA

Ciljevi predmeta

 • Usvajanje znanja o pravilima knjiženja prema MSFI i MSFI za MSS
 • Usvajanje znanja o knjiženju PDV-a
 • Stjecanje vještina kontiranja i knjiženja poslovnih događaja

Očekivani ishodi učenja

Nakon završenog učenja sadržaja predmeta i vježbi očekuju se slijedeći ishodi učenja
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban pravilno kontirati poslovne događaje na dokumentima i organizirati i pripremiti posao za knjigovođe u velikim poduzećima
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban pravilno kontirati i knjižiti poslovne događaje u malim i srednjim poduzećima
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban uputiti mlađe knjigovođe u posao
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban kontrolirati rad knjigovođa

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 • Teme
  • Knjigovodstvene isprave kao osnova za knjiženja u financijskom knjigovodstvu (1h)
  • Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost i njegov utjecaj na knjiženja (2h)
  • Knjiženje osnivanja gospodarskih društava (1h)
  • Stjecanje i otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme (2h)
  • Stjecanje i otuđenje nematerijalne imovine (1h)
  • Model revalorizacije prema MRS 16 i MRS 38 (1h)
  • Priznavanje imovine s pravom korištenja prema MSFI 16 (1h)
  • Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine (2h)
  • Transakcijski računi i blagajne (1h)
  • Zalihe robe, prodaja i troškovi za prodano u veleprodaji (2h)
  • Zalihe robe, prodaja i troškovi za prodano u maloprodaji (2h)
  • Roba u tranzitu, komisiji, konsignaciji i roba na putu (1h)
  • Priznavanje i knjiženje popusta u trgovini (2h)
  • Potraživanja, ugovorna imovina i priznavanje prihoda prema MSFI-ju 15 (2h)
  • Ispravak vrijednosti i otpisi potraživanja od kupaca (2h)
  • Ispravak vrijednosti i otpisi potraživanja od kupaca (2h)
  • Dani i primljeni predujmovi (avansi) (2h)
  • Primljeni dugoročni predujmovi i određivanje financijske komponente prema MSFI-ju 15 (2h)
  • Ugovorne obveze prema MSFI-ju 15(1h)
  • Prodaja robe na dugoročni kredit i financijska imovina po amortizacijskom trošku (1h)
  • Rezerviranja i vremenskih razgraničenja (1h)
  • Garancije i povrati robe u garantnom roku (1h)
 • Predavanja: 30h
 • Vježbe: (na primjerima prema naslovima iz predavanja) 15h
 • Konsultacije: 5h
 • Ukupno (P+V+K): 50h
 • Test znanja: 2h

Ocjenjivanje i vrjednovanje pristupnica(ka)

Pismeni ispit u obliku kontiranja jednostavnih i složenih poslovnih događaja

Literatura

V. Belak (2020), Profesionalno financijsko računovodstvo, Fircon, Mostar, Prezentacijski i drugi materijali s predavanja i vježbi, Fircon, Mostar

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 • Anketom pristupnica/pristupnika o kvaliteti nastavnika i nastave
 • Ispitom koji provode nastavnici provjeravaju se svi ishodi učenja

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Mišljenje pristupnika o stečenom znanju i vještinama