IZRAVNI POREZI U FBIH

Nositelj predmeta: Augustin Mišić, dipl.oec

Suradnici: doc.dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić, Slobodan Vukoja, dipl.oec. – PU FBiH, Mario Tolić, dipl.oec. – PU FBiH

Cijena: 800KM

Prijavi se
Predavanja 35 h
Vježbe 20 h
Konzultacije 5 h

IZRAVNI POREZI U FBIH

Ciljevi predmeta

 • Usvajanje znanja o sustavu izravnih poreza u FBiH
 • Stjecanje vještina o tumačenju poreznih propisa
 • Analiza aktualnih propisa o izravnim porezima temeljena na iskustvima iz prakse i postupcima porezne vlasti
 • Prikazi primjera obračuna izravnih poreza po vrstama
 • Izvještavanje o obračunatim porezima po vrstama
 • Konačan obračun poreza po vrstama na godišnjoj razini i izvještavanje porezne uprave

Očekivani ishodi učenja

nakon završenog učenja sadržaja predmeta i vježbi očekuju se slijedeći ishodi učenja:
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban razumjeti sustav izravnih poreza u FBiH i spreman za kompetentno tumačenje istih
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban izvršiti obračun svake vrste izravnih poreza i sačiniti izvještaj o obračunanom porezu
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban izraditi godišnju poreznu prijavu i sastaviti privitke koji prate konačan obračun poreza za obračunsko razdoblje.

Stečeno profesionalno zvanje

Specijalist za izravne poreze

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 • OPĆI PROPISI O IZRAVNIM POREZIMA
  • Regulatorni pravni okvir izravnih poreza (1h)
  • Zakon o poreznoj upravi FBiH (3h)
  • Registracija obveznika u sustav izravnih poreza (1h)
 • ZAKON O POREZU NA DOHODAK
  • Temeljne odredbe (1h)
  • Utvrđivanje dohotka prema vrstama dohotka (3h)
  • Postupak obračuna i naplate poreza na dohodak po vrstama dohotka (6h)
  • Izvještavanje tijekom godine o obračunanom i plaćenom porezu na dohodak po vrstama dohotka (2h)
  • Konačan obračun poreza na dohodak po vrstama dohotka i sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak (4h)
  • Razrez poreza na dohodak i ispravljanja pogrešaka u podnijetim godišnjim prijavama (1h)
  • Stavovi FMF i PU FBiH vezani za primjenu određenih odredaba zakona o porezu na dohodak (2h)
 • ZAKON O DOPRINOSIMA
  • Opće odredbe, vrste i obveznici doprinosa (1h)
  • Osnovica i stope za obračun doprinosa (1h)
  • Korelacija doprinosa i poreza na dohodak (1h)
  • Obračun, uplata doprinosa i način izvještavanja (1h)
  • Stavovi FMF i PU FBiH vezani za primjenu određenih odredaba zakona o doprinosima (1h)
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT
  • Opće odredbe i obveznici poreza na dobit (2h)
   - Neograničeni i ograničeni porezni obveznik i osobe oslobođene od plaćanja poreza na dobit
  • Utvrđivanje porezne osnovice – usklađivanje rashoda i prihoda (3h)
  • Otklanjanje dvostrukog oporezivanja dobiti i obračun poreza po odbitku – izvještavanje (2h)
  • Porezni poticaji – uvjeti i način ostvarenja (1h)
  • Porezni status transakcija s povezanim osobama i obveza izvještavanja (2h)
  • Kapitalni dobici i kapitalni gubici (1h)
  • Porezni gubitak i njegovo vremensko praćenje (1h)
  • Utvrđivanje i naplata poreza na dobit (3h)
   - sastavljanje porezne bilance
   - korektivne stavke
   - sastavljanje i podnošenje porezne prijave
   - razrez poreza na dobit (1h)
  • Obavijesne prijave (2h)
   - Prikaz primjera popunjavanja privitaka koje se dostavljaju uz poreznu bilancu i godišnju prijavu poreza na dobit
  • Plaćanje poreza na dobit i isplata dividende (1h)
  • Stavovi FMF i PU FBiH vezani za primjenu određenih odredaba zakona o porezu na dobit (1h)
 • ŽUPANIJSKI7KANTONALNI POREZNI PROPISI
  • Analitički prikaz poreznih propisa koje donose županije/kantoni (1h)
 • Predavanja: 35h
 • Vježbe: 15h
 • Ukupno (P+V): 50h
 • Konsultacije: 5h
 • Ukupno (P+V+K):55h
 • Test znanja: 2h

Ocjenjivanje i vrjednovanje pristupnica(ka)

Pismeni ispit u obliku knjiženja poslovnih događaja i sastavljanja službenih obrazaca bilance uspjeha i bilance stanja

Literatura

Zakoni i provedbeni propisi neizravnih propisa, ažurirani od Fircon, - Mostar, Objavljeni radovi i seminarski materijali na temu izravnih poreza u izdanjima Fircon-a, Prezentacijski i drugi materijali s predavanja i vježbi, Fircon, Mostar

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 • Anketom pristupnica/pristupnika o kvaliteti nastavnika i nastave
 • Ispitom koji provode nastavnici provjeravaju se svi ishodi učenja

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Mišljenje pristupnika o stečenom znanju i vještinama