NEIZRAVNI POREZI U BIH

Nositelj predmeta: Augustin Mišić, dipl.oec

Suradnici: Dijana Kvesić, dipl.oec- UNO , Ante Džidić, dr.sc. -UNO

Cijena: 800KM

Prijavi se
Predavanja 30 h
Vježbe 15 h
Konzultacije 5 h

NEIZRAVNI POREZI U BIH

Ciljevi predmeta

 • Usvajanje znanja o sustavu neizravnih poreza u FBiH
 • Stjecanje vještina o tumačenju neizravnih poreznih propisa
 • Analiza aktualnih propisa o neizravnim porezima temeljena na iskustvima iz prakse i postupcima porezne vlasti
 • Prikazi primjera obračuna PDV i korištenje prava na odbitak ulaznog poreza
 • Izvještavanje o obračunanom PDV
 • Analiza i prikaz obračuna PDV u slučaju primjene posebnih postupaka
 • Obrazloženja primjene propisa o trošarinama

Očekivani ishodi učenja

nakon završenog učenja sadržaja predmeta i vježbi očekuju se slijedeći ishodi učenja:
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban razumijete sustav neizravnih poreza u BiH i spreman za kompetentno tumačenje istih
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban izvršiti obračun PDV po svim transakcijama i iskoristiti pravo na odbitak ulaznog poreza sukladno zakonu
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban ustrojiti porezne evidencije i sastavljati i podnositi porezne prijave
 • pristupnica/pristupnik će biti sposobna/sposoban komunicirati s UNO po svim pitanjima od interesa za obveznika

Stečeno profesionalno zvanje

Specijalist za neizravne poreze

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 • ZAKON O POSTUPKU NEIZRAVNOG OPOREZIVANJA
  • Obrazloženje postupaka utvrđivanja, naplate i kontrole neizravnih poreza i porezni prekršaji (5h)
 • ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST U BIH
  • Opće odredbe i predmet oporezivanja (1h)
  • Promet dobara (6h)
   - Promet na temelju odluke državnog tijela
   - Provizija pri prodaji ili kupovini dobara prilikom prodaje u tuđe ime i za tuđi račun
   - Promet dobara u svoje ime a za tuđi račun (komisiona prodaja)
   - Iznajmljivanje
   - Pojam novosagrađenih građevinskih objekata
   - Promet u slučaju likvidacije i stečaja
   - Razmjena
   - Manjak
   - Davanje poslovnih uzoraka
   - Davanje poklona male vrijednosti
   - Prijenos imovine poreznog obveznika
  • Promet usluga (2h)
   - Oplemenjivanje (prerada, obrada, dorada) i izrada
   - Korištenje usluga u neposlovne svrhe
  • Porezni obveznici (1h)
   - Osobe koje podliježu plaćanju PDV-a
  • Mjesto oporezivanja (1h)
   - mjesto prometa dobara
   - mjesto prometa usluga
  • Nastanak porezne obveze (2h)
   - Nastanak porezne obveze na promet dobara
   - Nastanak porezne obveze na pružanje usluga
  • Porezna osnovica (3h)
   - Porezna osnovica kod prometa dobara i usluga
   - Porezna osnovica kod uvoza dobara
  • Oslobađanja od plaćanja PDV-a (3h)
   - djelatnosti u javnom interesu
   - financijske i novčane usluge
   - uvoz dobara
   - izvoz dobara
   - posebna oslobađanja
  • Odbitak ulaznog poreza (5h)
   - obračunavanje dijela ulaznog poreza koji se može odbiti
   - ispravak odbitka ulaznog poreza
  • Razdoblje oporezivanja, obračunavanja i plaćanja PDV (2h)
   - Podnošenje prijave za plaćanje PDV i plaćanje poreza
  • Posebna shema za naplatu PDV-a na promet povezan s građevinskim radovima (1h)
  • Posebni postupci oporezivanja (2h)
  • Povrat PDV-A (1h)
  • Ispostavljanje fakture, računovodstvo i čuvanje dokumenata (4h)
  • Registriranje obveznika (1h)
  • Nadzor obračunavanja, plaćanja i naplate PDV-a i sankcioniranje utvrđenih prekršaja (1h)
  • .Stavovi UNO vezani za primjenu određenih odredaba zakona o PDV
 • ZAKON O TROŠARINAMA
  • Predmet oporezivanja, porezni obveznik i registracija (1h)
  • Osnovica trošarine, iznosi i stope trošarine (1h)
  • Nastanak obveze obračunavanja i plaćanja trošarine, obilježavanje i uvjeti prometovanja trošarinskih proizvoda i porezne evidencije i porezna prijav (1h)
  • Oslobađanje, povrat i umanjenje trošarine ,ograničenje u prometu određenih proizvoda i cestarina (1h)
 • Predavanja ukupno: 30h
 • Vježbe (na primjerima prema naslovima iz predavanja): 15h
 • Konsultacije: 5h
 • Ukupno (P+V+K): 30h
 • Test znanja: 2h

Ocjenjivanje i vrjednovanje pristupnica(ka)

Pismeni ispit u obliku knjiženja poslovnih događaja i sastavljanja službenih obrazaca bilance uspjeha i bilance stanja

Literatura

Zakoni i provedbeni propisi neizravnih propisa, ažurirani od Fircon, - Mostar, Objavljeni radovi i seminarski materijali na temu neizravnih poreza u izdanjima Fircon-a, prezentacijski i drugi materijali s predavanja i vježbi, Fircon, Mostar

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 • Anketom pristupnica/pristupnika o kvaliteti nastavnika i nastave
 • Ispitom koji provode nastavnici provjeravaju se svi ishodi učenja

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Mišljenje pristupnika o stečenom znanju i vještinama